पत्ता :-


            गीता फाउंडेशन
            चैतन्य, लोकमान्य सोसायटी
            पंढरपूर रोड, मिरज 416410
            जिल्हा - सांगली.

मोबाइल नंबर : +91 9860032082
ई-मेल आयडी : email.geetafoundation@gmail.com